• info@babolclinic.com
  • 01132338001-3

نظر سنجی رادیولوژی

1- از نحوه برخورد پرسنل رادیولوژی راضی بودید؟
2- از مدت زمان انتظار جهت انجام گرافی راضی بودید؟
3- از توضیحات ارائه شده در خصوص آزمون/ اقدامی که قرار است انجام دهید راضی بودبد ؟
4- از حفظ حریم خصوصی در زمان انجام گرافی راضی بودبد ؟
5- از وضعیت نظافت و تمیزی بخش راضی بودید ؟