• info@babolclinic.com
  • 01132338001-3

نظر سنجی ترخیص

1- از نحوه برخورد پرسنل ترخیص راضی بودید ؟
2- از محترمانه بودن رفتار پرسنل ترخیص راضی بودید؟
3- از لحن پاسخگویی پرسنل ترخیص راضی بودید؟
4- از راهنمایی و با حوصله پاسخگویی پرسنل پذیرش راضی بودید؟
5- از مدت زمان انجام امورات ( میزان معطلی) در ترخیص راضی بودید ؟
6- از راهنمایی و پاسخگویی پرسنل ترخیص در خصوص دادن اطلاعات کافی در مورد موضوعات بیمه ای ، هزینه ، و.... راضی بودید؟
7- آیا از شما هزینه ای خارج از صورتحسابتان دریافت شد؟