• info@babolclinic.com
  • 01132338001-3

نظر سنجی اورژانس

1- در صورتیکه در زمان ورود به بیمارستان برای انتقال بیمار به اورژانس نیاز به کمک داشته اید ، از همکاری پرسنل اورژانس رضایت داشتید؟
2- از نحوه برخورد و رفتار پرستاران راضی بودید؟
3- از زمان حضور پرستاران جهت اقدامات درمانی راضی بودید ؟
4- از نحوه برخورد و پاسخگویی پزشک معالج راضی بودید؟
5- از زمان حضور بموقع پزشک جهت اقدامات درمانی راضی بودید؟
6- آیا پزشک برای معاینه و درمان دقت کافی صرف کرد؟
7- از پاسخگویی پزشک به سؤالات ودادن اطلاعات کافی درخصوص نوع بیماری و نحوه درمان آن راضی بودید ؟
8- از رعایت حریم خصوصی بیمارخود در انجام معاینات پزشکی راضی بودید ؟
9- از رعایت حریم خصوصی بیمار خود در حين انجام اقدامات پرستاری مانند انجام تزریقات ، گرفتن نوارقلب و .... راضی بودید ؟
10- پیگیری پرستاران جهت بررسی وضعیت شما چگونه بوده است؟
11- از امکانات حمل و نقل بیمار مانند برانکارد ، ویلچر و ... راضی بودید؟
12- از اطلاعات داده شده در مورد وضعیت شما، ادامه درمان و مراجعات بعدي راضی بودید؟
13- از نظافت و پاكيزگي تختها ، فضاي اورژانس و سرویسهاي بهداشتی راضی بودید ؟
14- جهت انجام خدمات درماني و اضطراري، اورژانس اين بيمارستان را به ديگران پيشنهاد مي کنید؟