• info@babolclinic.com
  • 01132338001-3

دکتر علی حسینعلیپور

پزشک عمومی

دکتر علیرضا غلامی

پزشک عمومی

دکتر حسین مقدمی

پزشک عمومی

دکتر سید عباس علیمحمدی

پزشک عمومی

دکترنسيم فرهاد فر

پزشک عمومی

دکتر علي بوستاني

پزشک عمومی

دکتر سيد سرور حسين زاده

پزشک عمومی

دکتر رشید کردی نژاد

پزشک عمومی