مسئول واحد : طهمورث سیفی  

 

موقعیت مکانی : طبقه همکف  –  بعد ازنگهبانی –  انتهای سالن- بعد از درب شیشه ای – سمت چپ