مسئول واحد : علیرضا شرافتی 

 

موقعیت مکانی : طبقه همکف – روبروی ورودی سالن همکف