• info@babolclinic.com
  • 01132338001-3

نظر سنجی نگهبانی

1- از نحوه برخورد پرسنل نگهبانی راضی بودید ؟
2- از محترمانه بودن رفتار پرسنل نگهبانی راضی بودید؟
3- از لحن پاسخگویی پرسنل نگهبانی راضی بودید؟
4- از راهنمایی و با حوصله پاسخگویی پرسنل نگهبانی راضی بودید؟
5- آیا در خصوص ملاقات افراد تبعیضی توسط پرسنل نگهبانی مشاهده کردید ؟
6- از برقراری نظم در بیمارستان توسط پرسنل نگهبانی راضی بودید ؟