مسئول واحد : محمد قربان نیا گنجی 
موقعیت مکانی : طبقه دوم  –  راه پله روبروی دفتر پرستاری