سوپر وايزر آموزشي : داوود ادبي
 
موقعيت مكاني : طبقه دوم -سالن آموزش