مسئول واحد : طهمورث سیفی  
 
موقعیت مکانی : طبقه همکف  –  بعد ازنگهبانی –  انتهای سالن – بعد از درب شیشه ای – سمت راست – جنب سردخانه