مسئول واحد : حسن خردمندی 
موقعیت مکانی : طبقه همکف –  بعد از نگهبانی- اولین راهرو  سمت راست – انتهای راهرو – سمت چپ