دکتر جمشید مسلمی

متخصص داخلی و قلب

دکتر محمد سالکی

متخصص داخلی و گوارش