دکتر ابوالحسن غفاری

متخصص بیهوشی

دکتر مهدی سلیمانی

متخصص بیهوشی ، فلوشیپ بیهوشی قلب و مراقبتهای ویژه