بخش آی سی یو : 14 الی14:30

بخش سی سی یو : 15 الی 16

بخش های جنرال ( اطفال، جراحی زنان، جراحی مردان، داخلی) : 14 الی 16