مسئول فنی : خانم دکتر زهرا آقاجانپور
 
موقعیت مکانی :  طبقه همکف – سمت راست سالن – جنب واحد اورژانس