مسئول واحد : طهمورث سیفی  

 

موقعیت مکانی : طبقه همکف  –  بعد ازنگهبانی – اتاق اول سمت چپ