مسئول واحد : مسعود حقانی   

 

موقعیت مکانی : طبقه همکف –  بعد از نگهبانی- انتهای سالن – جنب واحد مدارک پزشکی