مسئول واحد : حسین علیزاده 
                                      
موقعیت مکانی : طبقه همکف –  سمت چپ – انتهای راهروی کنار آزمایشگاه – روبروی بخش رادیولوژی