مسئول ایمنی :  جناب آقای دکتر جمشید مسلمی
کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار  : بهارک احمدی خطیر
موقعیت مکانی : طبقه دوم – سالن آموزش