مسئول واحد : سعید هاشمی   
 
موقعیت مکانی : طبقه همکف –  بعد از نگهبانی-  اولین راهرو  سمت راست – انتهای راهرو – بعد از آندوسکوپی-  انتهای راهرو