مسئول واحد : مصطفی زاهد پاشا  
 
موقعیت مکانی : طبقه همکف –  بعد از نگهبانی- اولین راهرو  سمت راست – انتهای راهرو – بعد از بخش نازایی