آقای دکتر مهدی سلیمانی

مدیرعامل بیمارستان

آقای سید حسین قریشی

مدیر بیمارستان

خانم مهوش صداقتی

مدیر خدمات پرستاری و مامایی

خانم رویا نظامیان

مدیر امور مالی

خانم مهسا بیات

مسئول اعتبار بخشی و بهبود کیفیت

آقای حسن خردمندی

مسئول فناوری اطلاعات