مسئول بهبود کیفیت

مسئول امور مالی

ریاست بیمارستان

مسئول فناوری اطلاعات

مدیر خدمات پرستاری و مامایی

مدیریت بیمارستان

Template Design:Dima Group