بیمارستان خصوصی بابل کلینیک در نظر دارد فروشگاه مواد غذایی(بوفه) خود را با شرایط مندرج در اسناد مزایده و مطابق مقررات مربوطه و با شرایط اختصاصی بصورت اجاره یکساله یا بیشتر به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نماید.


✅متقاضیان می توانند از تاریخ ۹۸/۰۳/۱۳ لغایت پایان وقت اداری روز ۹۸/۰۳/۲۲ با مراجعه حضوری و ارائه درخواست به امور مالی بیمارستان اسناد مزایده را دریافت نمایند.
✅متقاضیان می بایست حداکثر تا پایان اداری روز ۹۸/۰۳/۲۳ اسناد فراخوان را تکمیل و در قالب پاکت ممهور و دربسته به امور مالی بیمارستان تحویل نمایند.
✅موعد بازگشایی اسناد فراخوان روز شنبه مورخ ۹۸/۰۳/۲۵ در محل امور مالی بیمارستان خواهد بود.

Hospital Director's Message

Related websites

Banner

 

 کانال تلگرام بیمارستان بابل کلینیک

Template Design:Dima Group